Вівторок, 2021-09-21
Прилуцька загальноосвітня школа №14
Меню сайту
МОНмолодьспорту
Статистика
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу
Карта проїзду

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

(___ сесія 6 скликання)

_____________2013 року №_____

Секретар міської ради

 

________________О.М.ПРАВОСУД

 

СТАТУТ

 

Прилуцької загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів № 14

Прилуцької міської ради

Чернігівської області

( нова редакція )

 

м.Прилуки

2013 р.

 

 

 

І. Загальні положення

 

1.1.Прилуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 14 Прилуцької міської ради Чернігівської області реорганізована 01.08.1998 року рішенням  виконавчого комітету Прилуцької  міської ради № 379  від 22.06.1998 року і первинно зареєстрована виконавчим комітетом Прилуцької міської ради Чернігівської області 29   грудня  2001року.

1.2. Місцезнаходження Прилуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 14 Прилуцької міської ради Чернігівської області:

       17501   Чернігівська область  м. Прилуки, вул. Садова 106.

1.3 Прилуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 14 Прилуцької міської ради Чернігівської області ( далі – навчальний заклад)  є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний код.

1.4.Навчальний заклад є комунальним закладом.

1.5. Власником  навчального закладу є: територіальна громада в особі  Прилуцької міської ради Чернігівської області.

   Відповідно до рішення Прилуцької міської ради від 03.07.2001 року № 413 з       1 вересня 2001 року у навчальному закладі запроваджена інноваційна освітня технологія – семестрово-залікова форма навчання в порядку експерименту.

   У навчальному закладі запроваджена  цільова комплексна програма “Крок за кроком до здоров’я”  згідно рішення  Прилуцької міської ради (5 сесія 24 скликання) від 19 грудня 2002 року, яка передбачає вирішення питань фізичного вдосконалення та зміцнення здоров’я дітей шляхом комплексного розв’язання педагогічних, медичних та соціальних завдань з урахуванням індивідуальних особливостей дитини в різні вікові періоди.

   За підсумками проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту сучасної моделі навчального закладу – Школи сприяння здоров’ю у 2006 році навчальний заклад отримав статус Школи сприяння здоров’ю, а у 2012 році отримав сертифікат освітньо-інформаційного центру з розвитку Національної мережі шкіл сприяння здоров'ю (наказ Монмолодьспорту України від 23.08.2012 року № 945 ).

1.6. Головними завданнями навчального закладу є:

 • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
 • виховання громадянина України;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших  народів і націй;
 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості; особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання в учнів  поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • розвиток особливості учня, його здібностей і обдаровань, наукового світогляду;
 • реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів ;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.7. Навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній  навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року  № 778, іншими нормативно – правовими актами, власним статутом.

1.8. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.

1.9. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за :

 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання державних стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
 • дотримання фінансової дисципліни.

1.10. У навчальному закладі визначена українська  мова навчання. Заклад приймає рішення про формування класів з поглибленим вивченням предметів з урахуванням бажань учнів та батьків (або осіб, які їх замінюють) за погодженням з управлінням освіти. Відповідно запитів учнів визначається для старшої  школи  профільне навчання.

1.11. Навчальний заклад має право:

 • проходити в установленому порядку державну атестацію;
 • визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником ;
 • визначати варіативну частину робочого навчального плану;
 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
 • спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
 • бути власником і оперативно управляти рухомим і нерухомим майном згідно  з законодавством України та власним статутом;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
 • розвивати  соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

1.12. У навчальному закладі створюються та функціонують методичні об’єднання вчителів: предметів природничо-математичного циклу,  української мови та літератури,  предметів суспільно-гуманітарного циклу, англійської мови, технологій, художньо-естетичного циклу, початкових класів.

1.13. Медичне обслуговування учнів  та відповідні умови для його організації забезпечуються власником і здійснюються  Прилуцькою міською дитячою лікарнею.

   Медико-профілактичне обслуговування учнів навчального закладу здійснюється шкільним лікарем та медсестрою. Відповідно до програми “Крок за кроком до здоровя” вводяться додаткові ставки медсестри, лікаря, інструктора ЛФК, робота яких спрямована на вдосконалення змісту роботи школи, націленого на втілення здорового способу життя, а саме:

 • контроль за санітарно-гігієнічними нормами;
 • медико-діагностична робота;
 • просвітницька робота з дітьми та батьками.

1.14. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

ІІ. Організація навчально-виховного процесу

 

2.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного плану. В планах роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується педагогічною радою навчального закладу.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених профільним Міністерством, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

 Робочий навчальний план навчального закладу погоджується радою навчального  закладу і затверджується   управлінням освіти Прилуцької міської ради.

   З 01.09.2001 року робота планується відповідно до нової семестрово-залікової форми організації навчального процесу, запровадженої для учнів 5-11 класів.

  Основні елементи системи: семінари, блочне викладання предметів, п’ятиденний робочий тиждень, спарені 40-хвилинні уроки, додаткові індивідуальні заняття, тематичні підсумкові заліки.

  З 19.01.2002 року у школі запроваджено оздоровчо-освітні заходи, передбачені програмою “Крок за кроком до здоровя”. Систематизовано роботу фізкультурно-оздоровчого, лікувально-профілактичного, екологічного та туристично-краєзнавчого напрямку. Обовязковим для учнів 1-7 класів є ведення щоденників здоровя та використання на уроках мішечків з йодованою сіллю для вироблення правильної постави.

 Прийом і зарахування дітей до 1 класу здійснюється, як правило, з 6 років на безконкурсній основі, як правило, відповідно до території обслуговування.

   У школі працює школа майбутнього першокласника. Заняття починаються в лютому місяці і проводяться  відповідно до програми, яка включає співбесіди психолога з дитиною та її батьками, розвивальні заняття, які проводяться вчителями початкових класів. Обовязковим для майбутніх першокласників є складання тестів на визначення психофізичного розвитку дитини, передбачених програмою “Крок за кроком до здоровя”. Тестування проводиться двічі: у травні та серпні. Це дає можливість визначити динаміку розвитку дитини -–шестирічки. У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого закладу освіти. При цьому до заяви додаються відповідні документи про освіту ( табель успішності, довідка або свідоцтво про народження ). Прийом учнів до інших класів здійснюється згідно з чинним законодавством та Положенням про  загальноосвітній навчальний заклад.

   2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники даного навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф профільного Міністерства, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

2.5.Зарахування учнів  до навчального закладу здійснюється за наказом директора на  підставі  заяви ( для неповнолітніх  - заяви батьків або осіб, які їх замінюють ), а також копії свідоцтва про народження дитини, медичної довідки встановленого зразка, особової справи (крім дітей, які вступають до першого класу), до навчального закладу ІІІ ступеня — документа про відповідний рівень освіти.

До 1 класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

      У разі потреби  учень  може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад.

       2.6. Для учнів 1 – 4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, за наявності належної навчально – матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня. Зарахування до груп продовженого дня і  відрахування дітей із них здійснюється наказом  директора навчального закладу на підставці заяв батьків (осіб, які їх замінюють).

       Визначається такий режим роботи груп продовженого дня : початок роботи 11.30, кінець 17.30.

2.7.Навчальний рік у закладі починається  1 вересня і закінчується не пізніше                 1 липня наступного року.   

   Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри (триместри) та режим роботи встановлюються закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з управлінням освітою.

     Навчальний рік поділяється на семестри:

початкова ланка – 2 семестри;

5-11 класи – шість семестрів ( 1- 3 тижні, всі наступні -  шість тижнів) — відповідно впровадженої семестрово-залікової системи (наказ відділу освіти від 05 липня 2001 року № 115).

2.8. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється  лише за їх згодою та згодою батьків (або осіб, які їх замінюють).

2.9. За погодженням з управлінням освіти  міської ради  з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.10. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах – 35 хвилин, у других – четвертих класах – 40 хвилин. У 5-11 класах тривалість спареного скороченого уроку – 80 хвилин, перерва між парами 15 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з  управлінням освітою та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується профспілковим комітетом навчального закладу і затверджується директором.

     Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять.

     Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учня.

   У першому класі домашні завдання не задаються. Домашні завдання задаються з урахуванням норм часу на виконання завдання, у 2 кл. - 45 хв., у 3 класі –    1 год. 10 хв., у 4 класі — 1 год. 30 хв., 5-6 кл. – 1,5 год., 7-8 кл. – 2 год., 9 кл. – 2,5 год., 10 кл. – 3,5 год., 11 кл. – 4 год.

2.13. У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів , ведеться тематичний облік знань.

     У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні , у   2-11 класах встановлена 12 бальна система оцінювання знань. Оцінки в балах ставляться за тему, семестр, рік. У разі незгоди учня ( його батьків або осіб, які їх заміняють) з семестровою, річною, підсумковою оцінкою йому надається право оскаржити її до адміністрації школи у місячний термін і скласти атестацію з відповідного предмету. Для цього створюється спеціальна комісія. Висновки цієї комісії є остаточними.

     У документі про освіту ( табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію .

2.14. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником ( головою атестаційної комісії).

2.15. Порядок переведення і випуску учнів навчального закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 р. № 319 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України.

2.16. При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики .

2.17. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів  у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 18.02.2008 р. № 94 та зареєстрованим Міністерством юстиції України 27.02.2008 р. за № 151/14842.

2.18. Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

 • по закінченні початкової школи – табель успішності
 • по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;
 • по закінченні навчального закладу – атестат про повну загальну середню освіту.

2.19. За успіхи у навчанні для учнів  встановлюються така  форма морального заохочення як подяка, нагородження грамотами, цінними подарунками.

ІІІ.  Учасники навчально-виховного процесу

 

3.1. Учасниками навчально-виховного  процесу в  навчальному закладі є:

 • учні ;
 • керівники;
 • педагогічні працівники;
 • психологи, бібліотекарі;
 • інші спеціалісти;
 • батьки або особи, які їх замінюють;
 • представники підприємств, установ, громадських організацій, фондів тощо.

3.2. Права і обов’язки учнів , педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.

3.3. Учні мають право:

 • на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;
 • на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;
 • на доступ до інформації з усіх галузей знань;
 • брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
 • брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
 • брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів ;
 • брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
 • на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;
 • на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.4. Учні зобов’язані :

 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками; підвищувати загальнокультурний рівень;
 • дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;
 • бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;
 • дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
 • дотримуватися правил особистої гігієни.

3.5. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну  освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

3.7. Педагогічні працівники мають право на :

 • захист професійної честі, гідності;
 • самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, нешкідливих для здоров’я учнів ; участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
 • проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;
 • виявлення педагогічної ініціативи;
 • позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;
 • участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку;
 • отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років, в порядку, визначеному законодавством України;
 • матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

     Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

 

3.8. Педагогічні працівники зобов’язані :

 • забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;
 • сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
 • сприяти  зростанню іміджу навчального закладу;
 • наставлянням, особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 • виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
 • готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;
 • захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим  шкідливим звичкам;
 • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
 • виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;
 • брати участь у роботі педагогічної ради;
 • брати участь у роботі МО школи, міста.

3.9. У навчальному закладі обов’язково проводиться атестація працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умов колективного договору  або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право :

 • обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
 • звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу ;
 • на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних  державних, судових органах;

3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

 • забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
 • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
 • поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення  до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
 • виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.13. Представники громадськості мають право:

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;
 • керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;
 • сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;
 • проводити консультації для педагогічних працівників;
 • брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.14. Представники громадськості зобов’язані :

дотримуватися статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

3.15.Медичні працівники мають право на :

 • участь в управлінні школою в порядку, який визначається статутом школи;
 • підвищення у встановленому порядку своєї кваліфікації;
 • висування вимог до керівника закладу (письмово та усно) щодо дотримання положень нормативних документів з охорони здоровя учнів та дотримання санітарно-гігієнічних вимог.

Медичні працівники зобовязані: шкільний лікар

- організація проведення поглиблених медоглядів, обробка і дослідження матеріалів діагностичного обстеження, організація відповідного лікування в умовах поліклініки;

 • проведення просвітницької роботи серед учнів і батьківської громади;
 • організація роботи консультативного курсу для батьків;
 • контроль за оформленням паспортів здоровя і створенням банку даних про здоровя учнів школи;
 • участь в розробленні профілактично-оздоровчих заходів та індивідуально-оздоровчих програм для дітей, розробленні програми оздоровлення вчителів;
 • контроль організації харчування учнів школи;
 • проведення акцій, спрямованих на пропаганду здорового способу життя;

медсестра:

 • проведення поглиблених медоглядів, обробка і дослідження матеріалів діагностичного обстеження;
 • проведення просвітницької роботи сере
Block title
Спілкування
Пошук
Музична скринька
Календар
«  Вересень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Архів записів
© 2021 Конструктор сайтів - uCoz