Вівторок, 2021-09-21
Прилуцька загальноосвітня школа №14
Меню сайту
МОНмолодьспорту
Статистика
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу
Карта проїзду

ІV. Управління навчальним закладом

 

4.1. Управління навчальним закладом здійснюється  його власником.

      Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює директор. Директором може бути  громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж роботи не менш як 3 роки.

     Директор навчального закладу  та його заступники призначаються і звільняються з посади управлінням освіти Прилуцької міської ради. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

4.2. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу  є загальні збори ( конференція), що скликаються на менше одного разу на рік.

     Делегати  загальних зборів (конференції)  правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

 • працівників навчального закладу – зборами трудового колективу;
 • учнів навчального закладу другого-третього ступенів – класними зборами;
 • батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів:

 від працівників навчального закладу 12, учнів 12, батьків і представників громадськості 12.

     Термін їх повноважень становить 1 рік.

 Конференція  правочинна, якщо в їх роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

     Право скликати конференцію мають голова ради навчального закладу, делегати  конференції, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, засновник.

     Конференція:

 • обирає раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;
 • заслуховує звіт директора і голови ради навчального закладу;
 • розглядає питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;
 • затверджує основні напрямки вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрямки діяльності навчального закладу;
 • приймає рішення про  стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

4.3. У період між  конференцією діє рада навчального закладу.

4.3.1. Метою діяльності ради є :

 • сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
 • об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;
 • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;
 • розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;
 • підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.3.2. Основними завданнями ради є:

 • підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю , державними та приватними інституціями;
 • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
 • формування навичок здорового способу життя;
 • створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;
 •  сприяння духовному, фізичному розвитку учнів  та набуттю ними соціального досвіду;
 • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно - експериментальної роботи педагогів;
 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів ;
 • підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;
 • ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;
 • стимулювання морального та матеріального заохочення учнів , сприяння пошуку, підтримці обдарованих дітей;
 • зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів  та загальноосвітнім навчальним закладом  з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ-ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді  й загальна її чисельність визначається конференцією загальноосвітнього навчального закладу.

       Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно   конференцією.

      На чергових виборах склад ради оновлюється не менш ніж на третину.

4.3.4. Рада навчального закладу діє на засадах:

 • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 • дотримання вимог законодавства України;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності і рівноправності членства ;
 • гласності.

           Рада працює за планом, що затверджується   конференцією.

           Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

        Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, власника ( засновника), а також членами ради.

       Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

      У разі рівної кількості голосів  вирішальним є голос голови ради.

      Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту навчального закладу, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів , батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

    У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

   До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

4.3.5. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається зі складу ради.

      Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть  бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

      Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.3.6. Рада навчального закладу:

 • організовує виконання рішень  конференції;
 • вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
 • разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;
 • сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи  її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 • приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні” або срібною медаллю “За досягнення у навчанні” та нагородження учнів похвальними листами “За високі досягнення у навчанні” та похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;
 • разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної  частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів , а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
 • заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
 • може бути  ініціатором проведення доброчинних акцій;
 • вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозицій щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 • сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків ( осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;
 • розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням ;
 • розглядає питання родинного виховання;
 • бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально - економічних умовах;
 • сприяє педагогічній освіті батьків;
 • сприяє поповненню бібліотечного фонду, передплаті періодичних видань;
 • розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;
 • організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів ;
 • розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;
 • вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 • може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи.

  Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

4.4. При навчальному  закладі за рішенням  конференції  може створюватися і діяти піклувальна рада.

4.5. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.5.1.Основними завданнями піклувальної ради є :

 • сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;
 • співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів  у навчальному закладі;
 • зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;
 • організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних  працівників;
 • вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов’язкового навчання;
 • запобігання дитячій бездоглядності;
 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів ;
 • всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів  та навчальним закладом;

4.5.2. Піклувальна рада формується у складі 7-15 осіб з представниками місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

      Члени піклувальної ради обираються на  конференції навчального закладу шляхом голосування простою більшістю голосів.

      Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

       Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес ( відвідування уроків тощо) без згоди керівника загальноосвітнього навчального закладу.

     У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на  конференції на його  місце обирається інша особа.

4.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

-     дотримання вимог законодавства України;

 • самоврядування;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності і рівноправності членства;
 • гласності;
 • узгодження дій з адміністрацією школи.

       Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але,  як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

     Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

     Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

     Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

    Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу загальноосвітнього навчального закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.5.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа піклувальної ради.

    З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

   Голова піклувальної ради:

 • скликає і координує роботу піклувальної  ради;
 • готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;
 • визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
 • представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень;
 • має право контролю діяльності директора школи по виконанню пропозицій піклувальної ради.

   Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.5.5. Піклувальна рада має право:

 • вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника загальноосвітнього навчального закладу,  конференції пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;
 • залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;
 • вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчального закладу;
 • стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів ;
 • брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;
 • створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

4.6. Директор навчального закладу:

 • здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
 • організовує навчально-виховний процес;
 • забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;
 • відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
 • створює необхідні умови для участі учнів у позакласній роботі, проведення виховної роботи;
 • забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
 • підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно - експериментальної роботи педагогів;
 • забезпечує права учнів  на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 • призначає класних керівників, завідувачів навчальних кабінетів, майстерень, навчально-дослідних ділянок;
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
 • здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;
 • розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
 • за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників навчального закладу;
 • створює умови для творчого  зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;
 • несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальною конференцією, засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

4.7. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчального закладу і затверджується відповідним органом управління освітою.

      Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки          ( посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

      Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.8. У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада.

     Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.

4.9. Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення  і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;

- переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
 • морального та матеріального заохочення учнів  та працівників навчального закладу.

4.10. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути меншою чотирьох разів на рік.

  Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.11. У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

    

V. Матеріально-технічна база

 

5.1. Матеріально-технічна база навчального закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.

5.2. Майно навчального закладу належить йому на правах оперативного управління.

5.3. Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм  їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному  закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального закладу складається із навчальних кабінетів, майстерень ( слюсарної, токарної, обслуговуючої праці тощо), а також  актового залу, бібліотеки, архіву,  медичного, лінгафонного і комп’ютерного кабінетів,   їдальні та буфету,   приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження, тощо.

5.6. Навчальний заклад має земельну ділянку  11624 м2, де розміщуються спортивні майданчики, господарські будівлі .

 

VІ. Фінансово-господарська діяльність

 

6.1. Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється на основі його кошторису.

6.2. Джерелами формування кошторису навчального закладу є:

 • кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;
 • кошти фізичних, юридичних осіб ;
 • кошти, отримані за надання платних послуг;
 • доходи від реалізації металобрухту та макулатури;
 • благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

 

6.3. Навчальний заклад має право на придбання в оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу за погодженням з управлінням освітою.

6.4. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчальному закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами профільного Міністерства та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. За рішенням власника закладу бухгалтерський облік здійснюється  через централізовану бухгалтерію управління освіти.

6.5. Звітність про діяльність загальноосвітнього навчального закладу встановлюється відповідно до законодавства.

 

VІІ. Міжнародне співробітництво

 

7.1. Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм,  проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Навчальний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

 

VІІІ. Контроль за діяльністю навчального закладу

 

8.1. Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти .

8.2. Державний контроль здійснюють профільне Міністерство, Державна інспекція навчальних закладів, власник та управління освіти Прилуцької міської ради.

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше 1 разу на 10 років у порядку, встановленому профільним Міністерством.

  1. У період між атестаціями проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником ( власником) відповідно до законодавства.

 

 

 

 

 

ІХ. Порядок внесення змін до Статуту

 

9.1.Зміни до Статуту закладу реєструються у встановленому законодавством порядку та набирають чинності з моменту реєстрації уповноваженими органами державної реєстрації.

 

Х. Реорганізація або ліквідація навчального закладу

 

10.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу приймає засновник.

    Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

   Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною власником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

  З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо до управління навчальним закладом.

10.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику .

10.3. У випадку реорганізації права та обов’язки навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

Block title
Спілкування
Пошук
Музична скринька
Календар
«  Вересень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Архів записів
© 2021 Конструктор сайтів - uCoz